REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG COWORKING CLUB

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez "COWORKING CLUB" z siedzibą w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 4 87-100 Toruń.

2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie WWW, przy czym informacje te należy rozpatrywać łącznie.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie WWW należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową COWORKING CLUB pod adresem: http://www.???????????????.pl

§ 2 DOSTĘP

1. Dostęp do biura NAJEMCA uzyskuje na czas określony w umowie Najmu sprzętu biurowego

2. Każdy NAJEMCA obowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

3. Kolejną umowę należy podpisać i opłacić na 7 dni przed końcem poprzedniej umowy.

4. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby Najemcy i bez pisemnego pozwolenia COWORKING CLUB nie jest możliwe odstępowanie dostępu osobom trzecim.

5. Każdy z NAJEMCÓW ma prawo zapraszania gości. Podejmowanie gości może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tzn. w sali spotkań .

6. Zabronione jest podejmowanie gości w sali pracy indywidualnej.

§ 3 WYNAJEM SAL

1. Sala spotkań dostępne jest dla NAJEMCÓW na czas określony w umowie najmu . Warunki i ceny wynajmu sal określone są na stronie WWW, przy czym dla NAJEMCÓW< ABONAMENTOWYCH gwarantowane są warunki preferencyjne.

2. Przy dokonywaniu rezerwacji od NAJEMCÓW nie jest pobierana zaliczka, jednak w przypadku nieodwołania rezerwacji lub odwołania później niż na 3 dni przed terminem rezerwacji COWORKING CLUB może obciążyć NAJEMCĘ karą umowną w wysokości 50% wartości rezerwowanej usługi.

3. Przy wynajmie sali konferencyjnej przez NAJEMCĘ wymaga się w czasie spotkania jego bezpośredniej obecności. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin sali konferencyjnej innym NAJEMCOM lub osobom trzecim. Niedotrzymanie przez NAJEMCĘ powyższego warunku skutkować będzie rozliczeniem wykorzystania sali na ogólnych warunkach wynajmu sal spotkań.

§ 4 REJESTRACJA SIEDZIBY

1. Usługa COWORKING CLUB umożliwia wykorzystanie adresu COWORKING CLUB jako siedziby rejestracyjnej NAJEMCY i zapewnia obsługę korespondencji przychodzącej. Usługi świadczone są na podstawie odrębnej umowy użyczenia adresu lub podnajmu powierzchni.

2. Usługa nie zapewnia dostępu do biura ani do sal spotkań. W celu zapewnienia takiego dostępu obowiązują zasady zawarte w par.2 i 3.

3. Zakres usługi określony jest szczegółowo w umowie podnajmu powierzchni.

§ 5 OBSŁUGA

1. COWORKING CLUB otwarty jest dla NAJEMCÓW w dni powszednie od godziny 9:00 do godziny 18:00 oraz w razie wyrażenia chęci przez minimum 4 NAJEMCÓW w sobotę od godziny 10:00 do 14:00 lub elastycznie do potrzeb NAJEMCÓW.

2. COWORKING CLUB powiadomi NAJEMCĘ o nadejściu przesyłki poleconej w dniu otrzymania, a w przypadku pozostałych przesyłek nie rzadziej niż raz w tygodniu. Powiadomienia zostaną zrealizowane w formie wiadomości email.

3. Odbiór przesyłek "za pobraniem" jest możliwy wyłącznie przez NAJEMCĘ.

4. O ile nie ustalono inaczej, odbiór korespondencji przez NAJEMCĘ następuje osobiście w recepcji COWORKING CLUB. Korespondencja pocztowa i kurierska do NAJEMCY przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia doręczenia.

5. Każdy NAJEMCA ABONAMENTOWY może wykorzystywać adres COWORKING CLUB jako swój adres korespondencyjny z zastrzeżeniem, że korespondencja dla NAJEMCY bez usługi Użyczenia Adresu musi posiadać adres COWORKING CLUB i nazwę firmy NAJEMCY.

6. NAJEMCY z wykupionym ABONAMENTOWYM dostępem do przestrzeni biurowej, mogą otrzymać nieodpłatnie indywidualną, zamykaną szafkę biurową na ten okres. Szafkę należy opróżnić najpóźniej ostatniego dnia trwania umowy.

7. NAJEMCY mają możliwość korzystania z urządzeń drukujących, kserujących i faksujących, oraz innych dostępnych w biurze. Liczba stron kopii określona jest w umowie NAJMU.

§ 6 KORZYSTANIE Z INTERNETU

1. COWORKING CLUB zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego NAJEMCY.

2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

3. COWORKING CLUB nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody lub straty powstałe w skutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

§ 7 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wszystkich płatności NAJEMCA i osoby lub podmioty niezarejestrowane dokonują na podstawie wystawionego rachunku.

2. Dostęp do biura oraz wynajem na okres krótszy lub równy 1 dzień płatny jest z góry. Usługi dodatkowe dla NAJEMCÓW ABONAMENTOWYCH płatne są na koniec miesiąca na podstawie dodatkowej rachunku zbiorczego.

3. Dopuszczone formy płatności:

 • dla osób lub podmiotów niezarejestrowanych: gotówka płatna w momencie wystawienia rachunku,
 • dla NAJEMCÓW zarejestrowanych: przelew na rachunek bankowy COWORKING CLUB, płatne w terminie 5 dni od wystawienia rachunku.

4. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym COWORKING CLUB .

5. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie określonym w ust.3 COWORKING CLUB przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 8 ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku niezapewnienia przez COWORKING CLUB zarezerwowanej lub wykupionej usługi

Użytkownikowi lub osobie (podmiotowi) niezarejestrowanemu przysługuje:

 • 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sal spotkań
 • proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej. Jednocześnie strony oświadczają, że określone odszkodowanie

wyczerpuje roszczenia wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.

 • COWORKING CLUB zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do biura w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych okolicznościowych imprez, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu.

2. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana na stronie WWW najpóźniej tydzień przed ich planowanym terminem.

3. COWORKING CLUB nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności szczególnych i niezależnych od COWORKING CLUB .

4. COWORKING CLUB zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednak nie odpowiada za rzeczy NAJEMCÓW pozostawione w biurze i szafkach.

§ 9 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. NAJEMCY zobowiązani są do:

 • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • poszanowania osób i mienia,
 • zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenie dzwonków telefonów komórkowych
 • terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec COWORKING CLUB ,
 • naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich gości na własny koszt,
 • zachowania poufności o danych innych NAJEMCÓW i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.

2. Zabrania się:

 • odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim,
 • odstępowania lub udostępniania przyznanych przez COWORKING CLUB haseł dostępowych,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 • spożywania posiłków poza aneksem jadalnym,
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

§ 10 UWAGI KOŃCOWE

1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga poprzedzenia jej informacją na stronie WWW i poinformowanie o zmianie NAJEMCÓW.

2. Regulamin dostępny jest na stronie WWW i do wglądu w recepcji COWORKING CLUB .

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2010-05-01

(c) Novolandia